Στο Σύστημα Nitro Παπαγιάννης Race tech εισάγετε από πιστοποιημένες
εταιρείες του εξωτερικού ακλουθώντας όλες τις προδιαγραφές, σύμφωνα με της
διατάξεις της παγκόσμιας αγοράς για την σωστή και ασφαλή λειτουργιά του
κινητήρα .

Τα συστήματα παροχής υποξειδίου του αζώτου κατηγοριοποιούνται, σύμφωνα με τον
τρόπο εισαγωγής στο θάλαμο καύσης:

1. Ξηρού Τύπου.
Στο σύστημα ξηρού τύπου το Νίτρο εισέρχεται ξεχωριστά, επιτρέποντας την
εισαγωγή των επιπλέον καυσίμων που απαιτούνται μέσω των ακροφυσίων ψεκασμού.
Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε προκαλώντας αύξηση της ροής των
μπεκ, επωφελούμενοι την πίεση του συστήματος Νίτρο, είτε μεγαλώνοντας το χρόνο
που τα ακροφύσια παραμένουν ανοιχτά μέσω εγκεφάλου.

2. Υγρού Τύπου.
Στο σύστημα υγρού τύπου η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, αφού επιβάλλεται η
τοποθέτηση ενός αναμικτήρα καυσίμου και Νίτρο και η εισαγωγή του Νίτρο και του
υγρού καυσίμου γίνεται στο ίδιο σημείο (σε αντίθεση με το σύστημα ξηρού τύπου).
Τα εν λόγω συστήματα είναι ιδανικά για κινητήρες με υπερσυμπιεστές, μηχανικούς ή
μη.

3. Άμεσου ψεκασμού
Το πιο περίπλοκο από τα τρία συστήματα είναι το άμεσου ψεκασμού. Η τοποθέτηση
αλλά και η αρχή λειτουργίας του είναι πολύπλοκη και για αυτό το λόγο συνίσταται
μόνο σε περιπτώσεις ακραίων βελτιώσεων ή αγωνιστικών οχημάτων. Με λίγα λόγια,
όπως καταλαβαίνουμε από το όνομα, η εισαγωγή του Νίτρο γίνεται άμεσα σε κάθε
κύλινδρο, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη δύναμη και ακρίβεια.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να αναγόμωση της φιάλης σε 2 λεπτά( Ακουμπώντας τις παρακάτω φωτογραφίες μπόρειτε να δείτε με ακρίβεια την ποιότητα Race Tech )

         
         
             
         

Race Tech Gallery 2011